۱۷ فروردین ۱۳۹۶

فناوری V2V زبان واحد خودرو ها در آینده!