۲ فروردین ۱۳۹۸
اندازه‌ گیری وزن بار

سنسور اندازه‌ گیری وزن بار آنلاین