۲۱ خرداد ۱۳۹۶
مدیریت ناوگان

سامانه مدیریت ناوگان در اتوبوسرانی

۲۴ خرداد ۱۳۹۶
دلفین آپادانا

مدیریت ناوگان و ردیابی خودرو