۱۱ مرداد ۱۳۹۶
دیسپاچینگ برق

افزایش بهره‌وری با سامانه دیسپاچینگ برق در شرکت‌های توزیع

با استفاده از سامانه مدیریت ناوگان دیسپاچینگ برق در شرکت‌های توزیع می‌توان با مدیریت ناوگان اعزام ماموران مدت زمان خاموشی ها را کاهش داد.
۲۰ اسفند ۱۳۹۸
کرونا

پشتیبانی از ناوگان عملیاتی شرکت‌های برق در مدیریت بحران ویروس کرونا