۱۳ مرداد ۱۳۹۸
تجربه مشتریان

بررسی ادعای راننده خودرو و اثبات حقیقت با استفاده از داده‌های سامانه مدیریت ناوگان

۳ شهریور ۱۳۹۸
تعمیرات و نگهداری خودرو

تعمیرات و نگهداری خودرو و اثرات بی توجهی رانندگان به این موضوع

۷ مهر ۱۳۹۸
آتش نشانی

نقش سامانه دیسپاچینگ در اثبات حقانیت سازمان آتش نشانی

۲۱ آبان ۱۳۹۸
شهرداری

اختصاص عادلانه سوخت بر اساس کارکرد در شهرداری‌ها با سامانه مدیریت ناوگان دلفین

۱۳ آذر ۱۳۹۸
کارکرد درجای ناوگان خودرویی

هزینه تحمیل شده به شهرداری‌ها با کارکرد درجای ناوگان خودرویی و کاهش آن با ردیابی ناوگان

۱ بهمن ۱۳۹۸
سرقت پسماند

جلوگیری از سرقت پسماند در شهرداری‌ها توسط سیستم مدیریت ناوگان

۲۱ بهمن ۱۳۹۸
بازیابی محموله و ناوگان سرقتی

بازیابی محموله و ناوگان سرقتی با استفاده از سامانه مدیریت ناوگان خودرویی دلفین