مشتریان شرکت دلفین بر روی نقشه

مشتریان شرکت دلفین بر روی نقشه

مشتریان شرکت دلفین بر روی نقشه

گستره جغرافیایی مشتریان شرکت دلفین آپادانا در سطح کشور

مشتریان شرکت دلفین در سراسر کشور گسترده است.

انجام پروژه های موفق برای بخش های مختلف دولتی و خصوص کشور، نشانگر توانایی دلفین می‌باشد که باعث گسترش مشتریان راهکارهای متنوع مدیریت ناوگان و ردیابی خودرو در سراسر کشور شده است.

۹سال فعالیت در کنار شما مشتریان محترم به وسعت کشور عزیزمان، با چالش‌های مختلفی روبه‌رو شدیم و راه موفقیت را باهم پیمودیم.