مشاوره تخصصی در حوزه هوشمندسازی ناوگان حمل و نقل

مشاوره ، نظارت و ارائه راهکار مرتبط

یکپارچه بودن فرآیندها، سیستم‌های کنترلی و سیستم‌های اطلاعاتی هر سازمان برای بهره‌برداری صحیح و بهینه از منابع، ضرورتی انکارناپذیر است که می‌بایست در هنگام خرید و توسعه سیستم‌های اطلاعاتی مد نظر قرار گیرد.

سامانه‌های مدیریت ناوگان نیز از این قاعده مستثنی نیستند. این سامانه‌ها زمانی موجب کاهش هزینه‌های شده و خروجی مؤثری در سازمان خواهند داشت که از ابتدا به نحو صحیحی نیازهای این حوزه را شناخته و بر اساس نیازهای فعلی و آتی سازمان خریداری و مورد بهره‌برداری قرار گیرند.

در فضای واقعی کسب و کارهایی که حمل‌ونقل بخش مهمی از هزینه‌های آنها را تشکیل می‌دهد، استفاده از سیستم‌های حمل‌ونقل هوشمند به سرعت در حال رشد است اما برخی از سازمان‌ها به دلیل عدم انتخاب صحیح اینگونه سامانه‌ها، در دوره پیاده‌سازی، اجرا و بهره‌برداری با مشکلات عدیده‌ای مواجه می‌شوند.

شرکت سامانه‌ساز دلفین آپادانا بر اساس نیاز بسیاری از متقاضیانی که در دوران تصمیم‌گیری برای ورود به پروسه انتخاب اینگونه سیستم‌ها هستند و به منظور پیشگیری از صرف هزینه‌های بی مورد در این خصوص با اعتقاد به مبنا قرار دادن اصل صداقت حرفه‌ای و پس از کسب مجوز از شورای عالی انفورماتیک اقدام به راه‌اندازی واحد مشاوره در حوزه تخصصی پیاده‌سازی سامانه‌های هوشمند حمل‌ونقل نموده است.

این واحد در چهار حوزه مختلف اقدام به خدمات مشاوره می‌نماید

عاملیت چهارم

عقد قرارداد عامل چهارم، برای پروژه‌های پیاده‌سازی سیستم های مدیریت ناوگان در سازمان‌های متوسط و بزرگ از جمله وزارتخانه ها و شرکتهای بزرگ

نظارت بر پروژه های هوشمندسازی ناوگان

نظارت بر اجرای با کیفیت پروژه‌های پیاده‌سازی سیستم‌های مدیریت ناوگان

تعریف پروژه و انتخاب پیمانکار اصلح

تهیه RFP یا ( Request For Proposal ) ، برگزاری مناقصات و تعیین پیمانکار تخصصی

مطالعات اولیه

مطالعات امکان‌سنجی، تدوین نقشه راه، تعیین بودجه مورد نیاز، شناسایی ریسک‌ها و محدودیت‌های پیاده‌سازی سیستم‌های مدیریت ناوگان و …

به منظور دریافت خدمات مشاوره تخصصی فرم زیر را با دقت تکمیل نمایید

مشاوره تخصصی در حوزه هوشمندسازی ناوگان حمل و نقل

مشاوره ، نظارت و ارائه راهکار مرتبط

یکپارچه بودن فرآیندها، سیستم‌های کنترلی و سیستم‌های اطلاعاتی هر سازمان برای بهره‌برداری صحیح و بهینه از منابع، ضرورتی انکارناپذیر است که می‌بایست در هنگام خرید و توسعه سیستم‌های اطلاعاتی مد نظر قرار گیرد.

سامانه‌های مدیریت ناوگان نیز از این قاعده مستثنی نیستند. این سامانه‌ها زمانی موجب کاهش هزینه‌های شده و خروجی مؤثری در سازمان خواهند داشت که از ابتدا به نحو صحیحی نیازهای این حوزه را شناخته و بر اساس نیازهای فعلی و آتی سازمان خریداری و مورد بهره‌برداری قرار گیرند.

در فضای واقعی کسب و کارهایی که حمل‌ونقل بخش مهمی از هزینه‌های آنها را تشکیل می‌دهد، استفاده از سیستم‌های حمل‌ونقل هوشمند به سرعت در حال رشد است اما برخی از سازمان‌ها به دلیل عدم انتخاب صحیح اینگونه سامانه‌ها، در دوره پیاده‌سازی، اجرا و بهره‌برداری با مشکلات عدیده‌ای مواجه می‌شوند.

شرکت سامانه‌ساز دلفین آپادانا بر اساس نیاز بسیاری از متقاضیانی که در دوران تصمیم‌گیری برای ورود به پروسه انتخاب اینگونه سیستم‌ها هستند و به منظور پیشگیری از صرف هزینه‌های بی مورد در این خصوص با اعتقاد به مبنا قرار دادن اصل صداقت حرفه‌ای و پس از کسب مجوز از شورای عالی انفورماتیک اقدام به راه‌اندازی واحد مشاوره در حوزه تخصصی پیاده‌سازی سامانه‌های هوشمند حمل‌ونقل نموده است.

این واحد در چهار حوزه مختلف اقدام به خدمات مشاوره می‌نماید

مطالعات اولیه

مطالعات امکان‌سنجی، تدوین نقشه راه، تعیین بودجه مورد نیاز، شناسایی ریسک‌ها و محدودیت‌های پیاده‌سازی سیستم‌های مدیریت ناوگان و …

تعریف پروژه و انتخاب پیمانکار اصلح

تهیه RFP یا ( Request For Proposal ) ، برگزاری مناقصات و تعیین پیمانکار تخصصی

نظارت بر پروژه های هوشمندسازی ناوگان

نظارت بر اجرای با کیفیت پروژه‌های پیاده‌سازی سیستم‌های مدیریت ناوگان

عاملیت چهارم

عقد قرارداد عامل چهارم، برای پروژه‌های پیاده‌سازی سیستم های مدیریت ناوگان در سازمان‌های متوسط و بزرگ از جمله وزارتخانه ها و شرکتهای بزرگ

به منظور دریافت خدمات مشاوره تخصصی فرم زیر را با دقت تکمیل نمایید