سنسـور شیب چیست؟

سنسور شیب دستگاهی است برای کنترل تخلیه و بارگیری کامیون‌ها در شیب مجاز؛ این سنسور با اتصال همزمان به سیستم تخلیه بار کامیون‌ها و دستگاه ردیاب، با کنترل شیب مجاز طولی و عرضی، از تخلیه بار کامیون‌ها در شیب غیرمجاز جلوگیری می‌کند.

ضرورت به کارگیری سنسور شیب

یکی از چالش‌هایی که شرکت‌های عمرانی و معدنی با آن رو به رو هستند شرایط دشوار محل پروژه‌ها و مکان قرارگیری کامیون‌ها و ناوگان خودرویی است. چرا که محل پروژه‌ها دارای پستی و بلندی‌های بی شماری بوده و ناوگان مجبور به تخلیه بار خودرو در شیب می‌باشند.

آن چه این وضعیت را به شرایطی خطرناک تبدیل می‌کند، عدم تشخیص شیب مجاز توسط ناوگان و رانندگان است؛ که در نهایت بارگیری و تخلیه بار در شیب غیر مجاز باعث واژگونی ناوگان خودرویی شده و علاوه بر خسارت مالی به سازمان می‌تواند باعث تلفات جانی نیز شود. در این شرایط است که ضرورت استفاده از سنسور شیب احساس می‌شود. برای حل این مشکل، ناوگان خودرویی علاوه بر ردیاب خودرو دلفین مجهز به سنسور تشخیص شیب غیر مجاز نیز می‌شود.

عملکرد سنسور شیب

این سخت‌افزار بر روی شاسی خودرو نصب می‌شود و زمان حضور خودرو در شیب غیر مجاز و یا تخلیه بار در شیب خطرناک، به راننده هشدار می‌دهد. همچنین برای اطمینان بیشتر می‌توان آن را به رله قطع کن متصل کرد تا هنگام اعلام شیب غیر مجاز، امکان تخلیه بار را ندهد. علاوه بر هشدار و اجازه تخلیه بار، به دلیل یکپارچگی این سخت‌افزار با ردیاب خودرو، می‌توان مکان‌های بارگیری و تخلیه بار را از طریق سامانه مدیریت ناوگان دریافت کرد.

مشخصات سنسـور شیب

امکان تشخیص شیب غیرمجاز طولی

امکان تشخیص شیب غیرمجاز عرضی

قابلیت اتصال به بازر هشدار دهنده به راننده

قابلیت اتصال به رله قطع کن سیستم تخلیه بار خودرو

امکان ارسال رویدادهای تخلیه بار در شیب مجاز و غیرمجاز به دستگاه ردیاب خودرو

ضد آب و گرد و غبار بودن به منظور نصب روی شاسی و کار در شرایط صنعتی سخت

سنسـور شیب چیست؟

سنسور شیب سخت‌افزاری است که برای سنجش میزان شیب در چند محور مورد استفاده قرار می‌گیرد. سنسـور شیب موقعیت خودرو و شیب آن را با توجه به گرانش و وضعیت زمین مشخص می‌کند. این سخت‌افزار جهت خودرو و تشخیص شیب را آسان می‌کند.

ضرورت به کارگیری سنسور شیب

یکی از چالش‌هایی که شرکت‌های عمرانی و معدنی با آن رو به رو هستند شرایط دشوار محل پروژه‌ها و مکان قرارگیری کامیون‌ها و ناوگان خودرویی است. چرا که محل پروژه‌ها دارای پستی و بلندی‌های بی شماری بوده و ناوگان مجبور به تخلیه بار خودرو در شیب می‌باشند.

آن چه این وضعیت را به شرایطی خطرناک تبدیل می‌کند، عدم تشخیص شیب مجاز توسط ناوگان و رانندگان است؛ که در نهایت بارگیری و تخلیه بار در شیب غیر مجاز باعث واژگونی ناوگان خودرویی شده و علاوه بر خسارت مالی به سازمان می‌تواند باعث تلفات جانی نیز شود. در این شرایط است که ضرورت استفاده از سنسور شیب احساس می‌شود. برای حل این مشکل، ناوگان خودرویی علاوه بر ردیاب خودرو دلفین مجهز به سنسور تشخیص شیب غیر مجاز نیز می‌شود.

سنسور شیب

عملکرد سنسور شیب

این سخت‌افزار بر روی شاسی خودرو نصب می‌شود و زمان حضور خودرو در شیب غیر مجاز و یا تخلیه بار در شیب خطرناک، به راننده هشدار می‌دهد. همچنین برای اطمینان بیشتر می‌توان آن را به رله قطع کن متصل کرد تا هنگام اعلام شیب غیر مجاز، امکان تخلیه بار را ندهد. علاوه بر هشدار و اجازه تخلیه بار، به دلیل یکپارچگی این سخت‌افزار با ردیاب خودرو، می‌توان مکان‌های بارگیری و تخلیه بار را از طریق سامانه مدیریت ناوگان دریافت کرد.

مشخصات سنسـور شیب

امکان تشخیص شیب غیرمجاز طولی

امکان تشخیص شیب غیرمجاز عرضی

قابلیت اتصال به بازر هشدار دهنده به راننده

قابلیت اتصال به رله قطع کن سیستم تخلیه بار خودرو

امکان ارسال رویدادهای تخلیه بار در شیب مجاز و غیرمجاز به دستگاه ردیاب خودرو

ضد آب و گرد و غبار بودن به منظور نصب روی شاسی و کار در شرایط صنعتی سخت