سامانه مدیریت ناوگان در اتوبوسرانی

مدیریت ناوگان

مدیریت ناوگان

سامانه مدیریت ناوگان در اتوبوسرانی :

حمل و نقل و مسافرت های درون شهری امروزه یک فعالیت روزمره در سراسر شهرهای دنیا شده است. حرکت از مبدا به مقصد های مورد نظر در هر روز با کیفیت مناسب و با صرف زمانی وهزینه معقول دغدغه هر روز مسافران می باشد. مدیران شهری نیز تمام سعی خود را برای حل نیازهای مسافران متمرکز کرده اند. عوامل دیگری مانند ترافیک ، پرداخت کرایه ، افزایش جمعیت و… همگی در زمان خود قادر خواهند بود کلیه برنامه ریزی های شهری را تحت تاثیر قرار دهند.

کشور ما نیز با داشتن حدود ۱۰۰ سازمان اتوبوسرانی و بیش از ۲۷۰۰۰ اتوبوس هر روزه کار جابجایی مسافران انجام می دهند. از اواخر دهه ۸۰ شمسی سازمان های اتوبوسرانی با انتخاب شرکت های مختلف ، ابتدا سعی در حذف بلیط کاغذی کردن و پس از مدتی ردیابی اتوبوس ها رامدنظر قراردادند . با گذشت زمان و پیچیده شدن نیازها بحث کارت شهروندی و سامانه مدیریت ناوگان به تدریج جایگزین مباحث قبلی و به طبع آن شرکت های جدیدی وارد عرصه رقابت شدند ، از طرفی بالا رفتن سطح آگاهی آنها از اهداف مورد نظر باعث شده نسل جدیدی از خدمات ، محصولات و تعاریف وارد حوزه اتوبوسرانی ها شود.

دیدگاه و محصولات دلفین در این زمینه :

دیدگاه و محصولات مدیریت ناوگان اتوبوسرانی دلفین به سه بخش قبل از سفر ، در طول سفر، پایان سفر  تقسیم می شود. پاسخ به نیازهای مسافر، راننده و سازمان اتوبوسرانی در سه بخش باعث شده چندین زیر سیستم مختلف به صورت یکپارچه در این حوزه تولید شود.

قبل از سفر :برنامه ریزی های روزمره و انجام زمانبندی های پویای سرویس ها

در طول سفر: مانیتورینگ ، ردیابی محاسبه کارکرد ناوگان ، نرم افزار تعاملی با راننده ، اعلام زمان رسیدن اتوبوس ها به مسافر

پایان سفر :تعمیر و نگهدری ناوگان

از مهم ترین این زیر سیستم ها می باشد.

حساسیست در پاسخگویی به ذینفعان این سامانه باعث شده دستگاه هایی با دقت و کیفیت بالا در جهت تولید داده های مربوطه بکارگرفته شود که این موضوع نیز نقش مهمی در به ثمر رسیدن نتایج پروژه ایفا می کند