دستاوردهای تاکسی هوشمند دلفین در مقایسه با موبایل تاکسی

دستاوردهای تاکسی هوشمند

دستاوردهای تاکسی هوشمند

مقایسه دستاوردهای تاکسی هوشمند دلفین و سیستم موبایل پایه

با دستاوردهای تاکسی هوشمند شرکت دلفین آپادانا در ناوگان حمل و نقل تاکسی شهری، به هر آن چه از یک سفر با کیفیت انتظار دارید خواهید رسید و افزایش امنیت در سفرها را تجربه خواهید کرد.با رشد روز افزون استفاده عموم از حمل و نقل عمومی و بالا رفتن کیفیت این سفرها جایگاه قانونی و نظارتی-مدیریتی سازمان حفظ شده و درآمد رانندگان نیز افزایش می یابد.

دستاوردهای تاکسی هوشمند

دستاوردهای تاکسی هوشمند
دستاوردهای تاکسی هوشمند