تحلیل رفتار راننده

راهکار تحلیل رفتار راننده با پردازش اطلاعات سفر، بینش خوبی از بهبودهای احتمالی در عملکرد ناوگان خواهد داد.

نوع رفتار راننده در پشت فرمان می‌تواند موجب کاهش هزینه‌های سوخت و یا افزایش صعودی هزینه‌های تعمیر و نگهداری شود. آموزش نحوه صحیح رانندگی به رانندگان می‌تواند به میزان قابل توجهی در هزینه‌های سوخت و تعمیر و نگهداری یک سازمان صرفه‌جویی ایجاد کند. رانندگی سبز تمرین رانندگی به روشی است که موجب کاهش مصرف سوخت، کاهش تولید گاز دی اکسید کربن و نیزکاهش استهلاک قطعات مصرفی خودرو می‌شود.  آموزش چند عادت ساده حین رانندگی میتواند میزان قابل توجهی از سوخت مصرفی و هزینههای تعمیر و نگهداری ناوگان شما را کاهش دهد.
برای اصلاح رفتار رانندگان، نیاز به ابزارهای (سخت افزاری و نرم افزاری) است که نشان دهد تا چه میزان باید ناوگان و رفتارهای رانندگی بهینه و اقتصادی شوند. یکی از این ابزارها ماژول تحلیل رفتار راننده در نرم‌افزار مدیریت‌ ناوگان است. ماژول اکو درایو تجزیه و تحلیل اقتصادی و ایمنی را به تفکیک هر ناوگان و هر راننده و خودرو نمایش می دهد. این تجزیه‌وتحلیل با در نظر گرفتن پارامترهای زیر برای هر خودرو انجام می‌شود:
  • مدت زمان کارکرد درجا
  • مدت زمان و مسافت فعال شدن کروز کنترل
  • سوخت مصرفی در حین سرعت غیرمجاز، دور موتور غیرمجاز و کروز کنترل
  • مدت زمان کارکرد درجا
  • مدت زمان و مسافت حرکت با دور موتور بالا یا پایین‌تر از حد مجاز
  • مدت زمان و مسافت حرکت با سرعت غیر مجاز
  • تعداد ترمزها، ترمزهای شدید و بیش از حد
  • تعداد شتاب‌ها شدید
  • تعداد گردش‌های شدید
ردیاب خودرو استفاده از زمانبندی دیجیتال

کاهش مصرف سوخت

عادات بد رانندگی مانند ترمز و شتاب شدید، کارکرد درجا، یا سرعت بالا باعث اتلاف سوخت و افزایش مصرف خواهد شد. راهکار تحلیل رفتار راننده، عادتهای بد رانندگان را شناسایی کرده و نشان میدهد چگونه بایستی رفتارهای رانندگان برای کاهش هزینههای جاری ناوگان تغییر کند.

ایجاد انگیزه

اطلاعات جزئیات سفر منجر به رتبهبندی رانندگان براساس ایمنی و بهرهوری سوخت شود تا بتوان پرداخت حقوق و مزایای را براساس عملکرد و بهرهوری انجام داد.این کار میتواند باعث ایجاد انگیزه در رانندگان برای اصلاح رفتار رانندگی شود.

ردیاب خودرو کاهش هزینه‌های عملیاتی
ردیاب خودرو کاهش بروکراسی اداری

امنیت بار و مسافر

سبک رانندگی امنتر و راحتتر باعث کاهش ریسک تصادفات و ایمنی خودرو، بار و راننده میشود. علاوه بر این بهبود رفتار راننده تجربه ای بهتر برای مسافران ایجاد می کند و طول عمر وسیله نقلیه را افزایش می دهد.