تحلیل رفتار راننده

راهکار تحلیل رفتار راننده با پردازش اطلاعات سفر، بینش خوبی از بهبودهای احتمالی در عملکرد ناوگان خواهد داد

تحلیل رفتار راننده

راهکار تحلیل رفتار راننده با پردازش اطلاعات سفر، بینش خوبی از بهبودهای احتمالی در عملکرد ناوگان خواهد داد

رانندگی سبز

راهکار تحلیل رفتار راننده، با پردازش عملکرد رانندگان نه تنها هزینه‌های ناوگان را کاهش می‌دهد، بلکه با شناسایی رفتارهای پر خطر و تهاجمی، احتمال وقوع تصادفات را به حداقل می‌رساند. آموزش نحوه صحیح رانندگی به رانندگان می‌تواند به میزان قابل توجهی در هزینه‌های سوخت و تعمیر و نگهداری یک سازمان صرفه‌جویی ایجاد کند. رانندگی سبز، تمرین رانندگی به روشی است که موجب کاهش مصرف سوخت، کاهش تولید گاز دی اکسید کربن و کاهش استهلاک قطعات مصرفی خودرو می‌شود. آموزش چند عادت ساده حین رانندگی میتواند میزان قابل توجهی از سوخت مصرفی و هزینههای تعمیر و نگهداری ناوگان شما را کاهش دهد.

رانندگی سبز

راهکار تحلیل رفتار راننده، با پردازش عملکرد رانندگان نه تنها هزینه‌های ناوگان را کاهش می‌دهد، بلکه با شناسایی رفتارهای پر خطر و تهاجمی، احتمال وقوع تصادفات را به حداقل می‌رساند. آموزش نحوه صحیح رانندگی به رانندگان می‌تواند به میزان قابل توجهی در هزینه‌های سوخت و تعمیر و نگهداری یک سازمان صرفه‌جویی ایجاد کند. رانندگی سبز، تمرین رانندگی به روشی است که موجب کاهش مصرف سوخت، کاهش تولید گاز دی اکسید کربن و کاهش استهلاک قطعات مصرفی خودرو می‌شود. آموزش چند عادت ساده حین رانندگی میتواند میزان قابل توجهی از سوخت مصرفی و هزینههای تعمیر و نگهداری ناوگان شما را کاهش دهد.

ردیاب خودرو

برای اصلاح رفتار رانندگان، نیاز به ابزارهای (سخت افزاری و نرم افزاری) است که نشان دهد تا چه میزان باید ناوگان و رفتارهای رانندگی بهینه و اقتصادی شوند. یکی از این ابزارها ماژول تحلیل رفتار راننده در نرم‌افزار مدیریت‌ ناوگان است. ماژول اکو درایو تجزیه و تحلیل اقتصادی و ایمنی را به تفکیک هر ناوگان و هر راننده و خودرو نمایش میدهد. این تجزیه‌ و تحلیل با در نظر گرفتن پارامترهای زیر برای هر خودرو انجام می‌شود :

ترمزهای شدید و بیش از حد

تعداد گردش‌های شدید

تعداد شتاب‌ شدید

سوخت مصرفی در حین سرعت و دور موتور غیرمجاز و کروز کنترل

مدت زمان و مسافت حرکت با سرعت غیر مجاز

زمان و مسافت حرکت با دور موتور بالا یا پایین‌تر از حد مجاز

مدت زمان و مسافت فعال شدن کروز کنترل

مدت زمان کارکرد درجا

ردیاب خودرو

برای اصلاح رفتار رانندگان، نیاز به ابزارهای (سخت افزاری و نرم افزاری) است که نشان دهد تا چه میزان باید ناوگان و رفتارهای رانندگی بهینه و اقتصادی شوند. یکی از این ابزارها ماژول تحلیل رفتار راننده در نرم‌افزار مدیریت‌ ناوگان است. ماژول اکو درایو تجزیه و تحلیل اقتصادی و ایمنی را به تفکیک هر ناوگان و هر راننده و خودرو نمایش میدهد. این تجزیه‌ و تحلیل با در نظر گرفتن پارامترهای زیر برای هر خودرو انجام می‌شود :

ترمزهای شدید و بیش از حد

تعداد گردش‌های شدید

تعداد شتاب‌ شدید

زمان و مسافت حرکت با دور موتور بالا یا پایین‌تر از حد مجاز

مدت زمان و مسافت حرکت با سرعت غیر مجاز

سوخت مصرفی در حین سرعت و دور موتور غیرمجاز و کروز کنترل

مدت زمان کارکرد درجا

مدت زمان و مسافت فعال شدن کروز کنترل

ردیاب خودرو استفاده از زمانبندی دیجیتال

کاهش مصرف سوخت

عادات بد رانندگی مانند ترمز و شتاب شدید، کارکرد درجا، یا سرعت بالا باعث اتلاف سوخت و افزایش مصرف خواهد شد. راهکار تحلیل رفتار راننده، عادتهای بد رانندگان را شناسایی کرده و نشان میدهد چگونه بایستی رفتار راننده برای کاهش هزینههای جاری ناوگان تغییر کند.

ردیاب خودرو کاهش هزینه‌های عملیاتی

ایجاد انگیزه

اطلاعات جزئیات سفر منجر به رتبهبندی رانندگان براساس ایمنی و بهرهوری سوخت شود تا بتوان پرداخت حقوق و مزایای را براساس عملکرد و بهرهوری انجام داد.این کار میتواند باعث ایجاد انگیزه در رانندگان برای اصلاح رفتار رانندگی شود.

ردیاب خودرو کاهش بروکراسی اداری

امنیت بار و مسافر

سبک رانندگی امنتر و راحتتر باعث کاهش ریسک تصادفات و ایمنی خودرو، بار و راننده میشود. علاوه بر این بهبود رفتار راننده تجربه ای بهتر برای مسافران ایجاد می کند و طول عمر وسیله نقلیه را افزایش می دهد.

ردیاب خودرو استفاده از زمانبندی دیجیتال

کاهش مصرف سوخت

عادات بد رانندگی مانند ترمز و شتاب شدید، کارکرد درجا، یا سرعت بالا باعث اتلاف سوخت و افزایش مصرف خواهد شد. راهکار تحلیل رفتار راننده، عادتهای بد رانندگان را شناسایی کرده و نشان میدهد چگونه بایستی رفتار راننده برای کاهش هزینههای جاری ناوگان تغییر کند.

ردیاب خودرو کاهش هزینه‌های عملیاتی

ایجاد انگیزه

اطلاعات جزئیات سفر منجر به رتبهبندی رانندگان براساس ایمنی و بهرهوری سوخت شود تا بتوان پرداخت حقوق و مزایای را براساس عملکرد و بهرهوری انجام داد.این کار میتواند باعث ایجاد انگیزه در رانندگان برای اصلاح رفتار رانندگی شود.

ردیاب خودرو کاهش بروکراسی اداری

امنیت بار و مسافر

سبک رانندگی امنتر و راحتتر باعث کاهش ریسک تصادفات و ایمنی خودرو، بار و راننده میشود. علاوه بر این بهبود رفتار راننده تجربه ای بهتر برای مسافران ایجاد می کند و طول عمر وسیله نقلیه را افزایش می دهد.